Pinyin ChartBlog

Interactive Pinyin Chart

Complete with audio demonstrations and video explanations for English speakers

bpmfdtnlgkhjqxzcszhchshr
"i" as a fillerzicisizhichishiri
aabapamafadatanalagakahazacasazhachasha
aiaibaipaimaidaitainailaigaikaihaizaicaisaizhaichaishai
ananbanpanmanfandantannanlangankanhanzancansanzhanchanshanran
angangbangpangmangfangdangtangnanglanggangkanghangzangcangsangzhangchangshangrang
aoaobaopaomaodaotaonaolaogaokaohaozaocaosaozhaochaoshaorao
eemedetenelegekehezecesezhecheshere
eieibeipeimeifeideineileigeiheizeizheishei
enenbenpenmenfennengenkenhenzencensenzhenchenshenren
engengbengpengmengfengdengtengnenglenggengkenghengzengcengsengzhengchengshengreng
erer
iyibipimiditinilijiqixi
iayadialiajiaqiaxia
ianyanbianpianmiandiantiannianlianjianqianxian
iangyangniangliangjiangqiangxiang
iaoyaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliaojiaoqiaoxiao
ieyebiepiemiedietienieliejieqiexie
inyinbinpinminninlinjinqinxin
ingyingbingpingmingdingtingninglingjingqingxing
iongyongjiongqiongxiong
iouyoumiudiuniuliujiuqiuxiu
oobopomofo
ongdongtongnonglonggongkonghongzongcongsongzhongchongrong
ououpoumoufoudoutoulougoukouhouzoucousouzhouchoushourou
uwubupumufudutunulugukuhuzucusuzhuchushuru
uawaguakuahuazhuashua
uaiwaiguaikuaihuaizhuaichuaishuai
uanwanduantuannuanluanguankuanhuanzuancuansuanzhuanchuanshuanruan
uangwangguangkuanghuangzhuangchuangshuang
ueiweiduituiguikuihuizuicuisuizhuichuishuirui
uenwenduntunlungunkunhunzuncunsunzhunchunshunrun
uengweng
uowoduotuonuoluoguokuohuozuocuosuozhuochuoshuoruo
üyujuquxu
üanyuanjuanquanxuan
üeyuenüelüejuequexue
ünyunjunqunxun